I fokus: ”Tandvård borde få tillhöra sjukvårdslagen”

Styrelsen

RFHLriks styrelse:

Tänderna är en del av kroppen

Det är inte bara hög tid att tänderna blir en del av kroppen utan det måste göras något för att se till att det sker. Tänderna ska också tillhör hälso- och sjukvårdslagen.

I en debattartikel 2014-04-08 i DN Debatt skriver tre odontologer att den uppdelning som finns idag är onaturlig. Det ska inte finnas en uppdelning mellan tänder och kropp. När man har denna uppdelning finns det inte heller någon helhetssyn av patienten.

Debattörerna anser att uppdelningen handlar om att tandvård och sjukvård inte finns i en gemensam lag och därför bli forskningsresurserna orättvist fördelade. Detta gör i sin tur att tandvården kommer efter när det gäller förebyggande insatser, behandling och bedömning.

I hälso- och sjukvårdslagen är landstingen skyldiga att medverka till forskning för att eliminera kunskapsluckor inom sjukvården. Det finns ingen sådan skyldighet/motsvarighet i tandvårdslagen. Därför förespråkar tre odontologer en gemensam sjukvårdslag då det enkelt skulle lösa dessa problem, något RFHL håller med om.

RFHL menar att fattigdom och utanförskap påverkar tänderna. Att gå till tandläkaren är förknippat med så pass mycket pengar att det har blivit en klassmarkör. Tänderna är en del av kroppen och ska ingå i sjukvårdsförsäkringen. RFHL och Oberoende kommer uppmärksamma att tänderna är en del av kroppen med artiklar för att väcka opinion för en förändring.

Vill du vara med att bidra skicka in artiklar till oberoende.rfhl@gmail.com

Att munnen och tänderna är en del av kroppen kan verka självklart. Men så är det inte eftersom det finns två olika lagar – tandvårdslagen för munnen och hälso- och sjukvårdslagen för resten av kroppen. Även försäkringssystemen är olika och det är helt olika utbildningar för munnen och för resten av kroppen.

Vill du skriva om varför tänderna ska ses som en del av kroppen? Skicka in det till oberoende.rfhl@gmail.com


RFHL

RFHL är ett intressepolitiskt förbund, grundat 1965, som enligt våra stadgar arbetar för målet ”ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering”.

RFHL utläses ”Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling”.

Rättigheter är våra verktyg, Frigörelse och Hälsa våra mål och Likabehandling utgör en grundläggande princip.
Rättigheter uttrycks i såväl våra grundlagar som i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Frigörelse från förtryck som kan komma från till exempel droger, partners, samhällsstrukturer och repressiva myndigheter, med mera.

Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom. Att ha god hälsa innebär även att man har ett meningsfullt liv med gemenskap och upplevd livskvalitet. Hälsa är ett tillstånd som påverkas av en rad faktorer, inre som yttre. En persons livsvillkor samverkar med hälsotillståndet. Levnadsvillkoren påverkar hälsan och omvänt. Det är endast individen själv som kan definiera vad som är livskvalitet för hen.

Likabehandling innebär att våra medlemsgrupper ska ha lika stort inflytande och delaktighet som andra grupper över samhället i allmänhet, och över verksamheter som rör oss och våra problem i synnerhet.