Reportage: RFHLriks möter BRÅ och Justitieministern

Jörgen

Bild och text Jörgen Filipsson:

Regeringen bjöd in till samtal om behovet av samverkan och samarbete runt det brottsförebyggande arbetet i landet

jörgen regeringLennart Tholén RFHL, Morgan Johansson Justitieminister, Jörgen Filipsson RFHL

FRHL Riksförbund fick en inbjudan från BRÅ och Justitieminister Morgan Johansson till en hearing angående en kommande nationell handlingsplan för att utveckla det brottsförebyggande arbetet i landet.

För detta ändamål har regeringen beslutat att satsa 25 miljoner kronor vilka ska administreras av BRÅ. Inbjudna var ett femtiotal företrädare för olika myndigheter, näringsliv och ideella föreningar.

Justitieministern tydliggjorde med eftertryck att det finns ett mycket stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott, inte bara i rättsväsendet utan också hos andra aktörer som kommuner, företag och idéburna organisationer/föreningar. Morgan Johansson poängterade med eftertryck att samverkan måste ske på samtliga plan i samhället.

Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för föreningar, organisationer och myndigheter att samarbeta och samverka under lika förutsättningar enligt IOP (Ideella organisationen i partnerskap/myndigheter), för att åstadkomma ett strukturerat brottsförebyggande arbete över hela landet, på såväl lokal som regional och nationell nivå och inkluderande ett brett spektrum av åtgärder.

RFHL:s representanter Jörgen Filipsson och Lennart Tholén överlämnade i samband med detta en skrivelse som innefattade ett förslag och en projektplan om behovet av att inrätta en Fångombudsman på nationell nivå. Tillsammans med den överlämnades också en rad konkreta förslag och åtgärder, riktade mot Kriminalvården och dess återfallsförebyggande arbete.
Mötet resulterade i en personlig inbjudan från Justitieministern till fördjupande samtal.

RFHL Riks i möte med Justitieminister Morgan Johansson och regeringens samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa, Kerstin Evelius, Socialdepartementet.

jörgenKerstin Evelius Socialdepartementet, Morgan Johansson Justitieminister, Jenny Ström Attention, Jörgen Filipsson RFHLriks och Lennart Tholén.

Möte med Morgan Johansson och överlämnande av projektplan avseende inrättande av en nationell Fångombudsman.

Till mötet med Justitieministern bjöd vi även in Regeringens samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa, Kerstin Evelius och Jenny Ström med stor erfarenhet av NPF-frågor och besöksverksamhet inom Kriminalvården.

Fokus för samtalet var det återfallsförebyggande arbete som regeringen initierat. Vi ser, utifrån våra kunskaper och erfarenheter och med målgruppsdefinitionen intagna män och kvinnor i anstalt, en enorm potential att skapa förutsättningar och åtgärder för att minska återfall i kriminalitet och missbruk. Det finns en rad strukturella hinder som intagna möter på vägen tillbaka in i samhället. Här har kriminalvården och det övriga samhället ett mycket stort ansvar att redan under strafftiden förbereda och samverka med andra myndigheter såsom socialtjänsten, arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården, transportstyrelsen, försäkringskassan, kronofogdemyndigheten, ideella föreningar, beroendevården o.s.v. En viss del av detta arbete görs idag men samordningen mellan dessa olika delar fungerar inte alls tillfredsställande.

Vi förordade bl.a. att man skapar multidisciplinära team med representanter från ovanstående aktörer. Förslagsvis inrättar KVV ett team på varje region i landet.
Att friges från en anstalt utan möjlighet till en bostad, ett arbete, ett fungerande socialt nätverk, med skulder, med outredda diagnoser, utan körkort o.s.v. kan alla enskilt vara faktorer som omöjliggör för en person att komma tillbaka in i samhället.
Här krävs en rad extraordinära åtgärder för att förebygga återfall och hjälpa människor tillbaka till ett hederligt liv utan kriminalitet och missbruk. Här finns bara vinnare, inte minst på det humanitära planet men även ur rent samhällsekonomisk synvinkel. I samband med vårt samtal utkristalliserades några viktiga punkter som vi anser att det är av största vikt att gå vidare med, utöver de redan inlämnade förslagen:

• Att ”Socialmedicinskt funktionshinder” åter ska inbegripa kriminalitet och missbruk som en typ av socialt funktionshinder och därmed en grund för lönebidrag/arbetsmarknadsåtgärd.
• Att när ett straff är avtjänat ska en person inte finnas kvar i belastningsregistret, förutom för säkerhetsklassificerade arbeten.
• Att en intagens fastställda NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionshinder) och -medicinering inte ska kunna ifrågasättas eller ändras av Kriminalvården. Det är helt och hållet en sjuk-och hälsovårdsfråga.
• Att intagna med någon form av outredda NPF-diagnoser bereds möjligheten till utredningar.
• Att nuvarande form av indragningar av körkort i samband med domslut tas bort. (Dubbelbestraffning)
• Att anstalter med marknadsanpassade löner återinförs vilket leder till möjlighet att betala av skulder som skadestånd, böter o.s.v.
• Att varje anstalt erbjuder möjlighet till någon form av yrkesutbildning och/ eller studier på alla nivåer
• Att en anpassad säkerhetsnivå utifrån anstaltsklass 1, 2 och 3 införs, inte som nu ett säkerhetssystem för samtliga anstalter.
• Att samtliga intagna ges förutsättningar och möjligheter till en god utslussningsplanering, inte som nu endast 10 procent.


Se även reportage om Jenny Ström

1 trackback / pingback

  1. Reportage: Jenny Ström -

Kommentering är avstängd.